primcom16
   
ПнВтСрЧтПтСбНд
   

Науково-методична рада  

   

Інформація для абітурієнтів та слухачів  

   

Міжнародна співпраця  

UNDP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Порядок прийому

Деталі

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ

на навчання слухачів для здобуття вищої освіти шляхом

перепідготовки в Національному педагогічному

університеті імені М. П. Драгоманова у 2016 році

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Порядок прийому (надалі – Порядок) регламентує організацію та проведення прийому слухачів для здобуття вищої освіти шляхом перепідготовки у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (надалі – Університет).

 2. Провадження освітньої діяльності в Університетіздійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіта і науки України (серія АЕ № 527854 від 29.12.2014 р.).

 3. Прийом до Університету для здобуття вищої освіти шляхом перепідготовки здійснюється на основі здобутих ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) бакалавра, магістра та спеціаліста, відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту» та іншої нормативно-правової бази України.

 4. НПУ іменіМ.П.Драгоманова приймає на навчання осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, магістра та спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, шляхом перепідготовки, за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу (Додаток 1).

 5. Фінансування навчання слухачів здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

 6. До Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту зі іншою спеціальністю. Іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.

 7. Організацію прийому на навчання до Університету здійснює Приймальна (відбіркова) комісія Університету (надалі – Приймальна комісія), склад якої затверджує ректор Університету.Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію НПУ імені М. П. Драгоманова, затвердженим вченою радою НПУ імені М. П. Драгоманова від 08 грудня 2015 року (протокол №7).

 8. Термін навчання слухачів на базі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) триває 2-2,5 роки. Підготовка слухачів відбувається за денною та заочною (дистанційною) формами навчання (Додаток 1).

 9. Вартість навчання для слухачів затверджується наказом ректора на відповідний навчальний рік.

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ

  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування осіб на навчання для здобуття вищої освіти шляхом перепідготовки, проводиться виключно на конкурсній основі.

  2. Вступники особисто подають до Приймальної комісії заяву про участь у конкурсному відборі, до якої додають наступні документи:

 1. оригінал та копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;

 2. копію трудової книжки завіреної в установленому порядку;

 3. медичну довідку (форма 086-У);

 4. чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см;

 5. копію документа, що посвідчує особу і громадянство та ідентифікаційного коду.

Інші оригінали (копії) документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу.

  1. Усі копії документів засвідчуються Приймальною комісією за наявності оригіналу, або в установленому чинним законодавством України порядку.

  2. Факт ознайомлення вступника з Порядком прийому до Університету, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також згода на обробку його персональних даних зазначається у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

  3. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється НПУ імені М. П. Драгоманова до початку другого семестру першого року навчання його власника, відповідно до Положення про визнання іноземних документів про освіту в НПУ імені М. П. Драгоманова, затверджене Вченою радою НПУ імені М. П. Драгоманова від 28 січня 2016 року (протокол №10).

  4. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про вступ на навчання до Університету.

ІІІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  1. Порядок роботи Приймальної комісії:

День тижня

Години роботи

Понеділок

09.00-17.00

Вівторок

09.00-17.00

Середа

09.00-17.00

Четвер

09.00-17.00

П’ятниця

09.00-17.00

Субота

ВИХІДНИЙ

(крім днів надання рекомендацій та зарахування до НПУ імені М. П. Драгоманова чи інших умов, передбаченими цим Порядком)

Неділя

ВИХІДНИЙ

(крім надання рекомендацій та зарахування до НПУ імені М. П. Драгоманова чи інших умов,передбаченими цим Порядком)

Обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год.

  1. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття вищої освіти шляхом перепідготовки проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Форми навчання

Денна

Заочна (дистанційна)

Початок прийому заяв та документів

20 червня

Закінчення прийому заяв та документів:

19 серпня

Додатковий набір:

19 серпня - 9 вересня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

12 вересня

Терміни прийняття рішення Приймальної комісії щодо зарахування на навчання

не пізніше

19 вересня

IV. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

4.1. Для конкурсного відбору осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, магістра, спеціаліста для здобуття вищої освіти шляхом перепідготовки використовується середній бал додатку документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого формується рейтинговий список, з урахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціальності (профілю) вступника, результатів його громадської й наукової діяльності у певній галузі знань.

V. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Право на першочергове зарахування до Університету мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

інваліди I, II груп, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор – за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту;

особи, які працюють або доглядають дітей з порушеннями розвитку;

особи, які мають диплом з відзнакою;

випускники НПУ імені М. П. Драгоманова;

випускники педагогічних вищих навчальних закладів;

особи, які мають направлення або клопотання з відділу освіти;

особи, які мають професійний стаж за обраною спеціальністю;

особи, яким надано таке право за рішенням Приймальної комісії.

5.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 5.1. цього розділу.

VI. ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

6.1. Зарахування слухачів на навчання для здобуття вищої освіти шляхом перепідготовки до Університету проводиться на конкурсній основі окремо для кожної спеціальності з урахуванням форми навчання за результатами сформованого рейтингу на підставі середнього балу додатку документа державного зразка про раніше здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

6.2. Накази про зарахування на навчання видаються ректором НПУ імені М. П. Драгоманова на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті НПУ імені М. П. Драгоманова у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені у розділі ІІІ цього Порядку.

6.3. Відповідно до чинного законодавства Слухачі Університету можуть бути відраховані:

- за власним бажанням;

- у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;

- за станом здоров'я на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);

- за невиконання навчального плану (за академічну неуспішність);

- за порушення дисципліни і правил внутрішнього розпорядку Університету;

- за порушення умов контракту;

- в інших випадках, передбачених чинними нормативно-правовими документами, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

6.4. Слухачі, зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, зобов’язані укласти договір (контракт) з університетом.

 

 

   

Обрати мову  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Реєстрація на курси  

   

Післядипломна дистанційна освіта  

   

Наші нагороди  

cv.jpg
   

Випадкове фото  

dscn18563.jpg
   

Всього відвідувачів  

2740760
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
491
1172
9488
2386594
22857
41043
2740760

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-01-20 10:28:42
   
Ми в соціальних мережах   

Студентське життя  

pgf 2014 17 11 1 
   

Login Form  

   

TV  

   
© Навчально-науковий інститут неперервної освіти

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ